Wat beloven de politieke partijen?

Ondanks de humanitaire ramp die zich momenteel voordoet aan de buitengrenzen van Europa, blijft het asiel- en migratiebeleid een beperkt punt op de politieke agenda. In het politieke debat wordt verscholen achter bureaucratische problemen waardoor er voorbijgegaan wordt aan de inhoud en weinig gedacht wordt in creatieve oplossingen.

Wil je méér weten over de standpunten van de politieke partijen? In dit overzicht hebben wij voor je uitgezocht wat de ideeën zijn van partijen die momenteel 4 of meer zetels in de Tweede Kamer hebben. Daarnaast hebben wij de sympathieke nieuwkomer Volt in het overzicht meegenomen.

Als onderdeel van de campagne #ikbeloof, kun je dit meenemen bij het bepalen van je stem op 17 maart. Als artsen beloven wij medische zorg aan ieder individu, als mens beloven wij humaniteit aan elkaar, en wat beloven de politici ons?

Als gevolg van de oorlog in Syrië was er in 2015 een plotselinge toename van de vluchtelingenstroom naar Europa die destijds als een crisis werd bestempeld.
In 2020 was er door de pandemie opnieuw kort aandacht voor de humanitaire crisis die zich afspeelt in de vluchtelingenkampen. Mensen worden er bewust verwaarloosd en aan hun lot overgelaten. Er is beperkt voedsel van slechte kwaliteit, de kampen zijn gesloten, het ontbreekt vaak aan elektriciteit en de kampen zijn niet bestand tegen slechte weersomstandigheden. Sanitaire voorzieningen schieten tekort en gezondheid is vrijwel niet te waarborgen. Griekenland riep Europese landen op om per direct te helpen met de opvang van kwetsbare, alleenreizende minderjarigen. Een kamermeerderheid zei nee. Nu geven zowel D66 als Christenunie en PvdA in hun programma aan voorstander te zijn van het direct opnemen van 500 kinderen uit deze inhumane situatie. D66 en Christenunie willen in de toekomst 5000 vluchtelingen per jaar opnemen waar dit er momenteel 2000 zijn. SP, PvdD, Volt, Groenlinks en PvdA willen vooral meer geld bestemmen voor noodhulp en zij willen de situatie in de vluchtelingenkampen verbeteren. Groenlinks benadrukt hierbij de behoefte aan duurzame bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg.

Mensen die vluchten doen dit veelal wegens onveiligheid in hun eigen land. De route om te vluchten is een risico op zichzelf. Mensensmokkelaars vragen de hoofdprijs en stoppen vervolgens veel te veel mensen in gammele bootjes op de Middellandse zee, waardoor mensen verdrinken. Er zijn verschillende ideeën om veilige migratie te bewerkstelligen. Eén daarvan is het verminderen van de gevaarlijke scenario’s op de Middellandse Zee. Groenlinks geeft daarbij aan voorlichting te willen geven in de landen zelf en mensensmokkelaars aan te pakken. Bovendien zouden zij de mogelijkheid van humanitaire visa bij diplomatieke posten willen onderzoeken om irreguliere migratie te verminderen. D66 en de PvdD benadrukken dat zij willen dat organisaties die mensen redden op zee niet gestraft mogen worden én dat zij niet belemmerd mogen worden om vluchtelingen op veilige plekken te brengen om asiel aan te vragen. Ook is de PvdD van mening dat Europa moet stoppen met het trainen en financieren van de Libische kustwacht die wordt beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen.

De meeste partijen vinden dat oorlogsvluchtelingen welkom zouden moeten zijn in Nederland, en willen hierbij extra mogelijkheden voor kwetsbare mensen zoals LHBTI, bekeerlingen en kinderen. Uitzonderingen hierop vormen de PVV en de VVD. Volgens de PVV moet er een einde komen aan het vluchtelingenverdrag, zij pleiten voor een volledige asielstop en zouden alle asielzoekerscentra willen sluiten. De SP, PvdD, Volt, PvdA en Groenlinks willen kleinschaligere asielzoekerscentra in Nederland. De Christenunie wil asielzoekerscentra sluiten en lokale opvang in Nederland faciliteren. Zij willen samen met D66 en CDA de asielprocedure versnellen en integratie verbeteren. D66, Christenunie en PvdD geven aan meer zorg te willen voor ongedocumenteerden in ons land.

Veel partijen spreken uit zich hard te willen maken voor één humaner Europees beleid. D66 en Christenunie willen aanmeldcentra voor asiel langs de Europese grens. Een einde aan migratiedeals zoals de EU-Turkije deal en focus op mensenrechten wordt expliciet benoemd door Christenunie, PvdD, Volt en D66. Zij stellen een evenredige verdeelsleutel over de Europese landen voor, waarbij Groenlinks pleit voor het nemen van het voortouw en niet eerst andere landen af te wachten. Zij zouden een migratiecoalitie willen vormen met welwillende Europese landen. Het CDA vindt dat er strengere controles aan de Europese buitengrenzen moeten komen en een stevig Europees terugkeerbeleid met harde maatregelen voor landen die hier niet aan meewerken en een beloningssysteem voor landen die dit wel doen.

Alle partijen zijn van mening dat opvang van vluchtelingen zoveel mogelijk in de regio zelf plaats moet vinden. De realiteit is dat 80 tot 90% van de vluchtelingen in buurlanden wordt opgevangen. De PVV is desondanks van mening dat dit percentage nog te laag is. Alle overige partijen zouden meer geld beschikbaar willen stellen voor deze opvang. Met uitzondering van VVD en CDA willen alle partijen het terugkeerbeleid zorgvuldiger maken om te voorkomen dat mensen terug worden gestuurd naar een onveilig gebied. Bovendien moet het kinderpardon worden verruimd zodat gewortelde kinderen niet zomaar worden teruggestuurd. CDA is voor een strenger terugkeerbeleid. D66, Groenlinks, Christenunie, SP, PvdD en Volt geven aan de oorzaken voor het vluchten aan te willen pakken door onder andere te kijken naar hoe de economie en klimaatverandering invloed hebben op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s.


 PVVVVD CDAD66CUPvdAVOLTGLPvdDSPBIJ1
Noodhulp
Einde aan inhumane vluchtelingenkampenvvvvvvvv
Meer geld naar noodhulp vluchtelingenxvvvvv
Veilige migratie
Verminderen gevaarlijke scenario’s op zee  (geen pushbacks; reddingsoperaties niet strafbaar stellen)xxvvvv
Aanpakken mensensmokkelaars, veiligere migratieroutes, voorlichting gevenvvvv
Asielzoekers welkom
Betere opvang in Nederland (centra; procedures)xxvvvvvvvvv
Focus op kwetsbare vluchtelingen/kinderenxxvvvvvv
Verbeteren integratiexxvvvvvvvvv
Zorg voor ongedocumenteerdenxxvvvvv
Europees beleid
Alternatieve vormen voor asielaanvraag voor Europese landenxxvvvv
Humaner gemeenschappelijk Europees asielbeleidxxxvvvvvvvv
Opvang in de regio
Geld voor opvang in de regioxxvvvvvvvv
Aanpakken/onderzoeken oorzaken voor vluchtenvvvvvvv
Humaner terugkeerbeleid xxxvvvvvv

Wil je testen waar jij nu staat?

Hier vind je de sneltest van Vluchtelingenwerk Nederland:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/maakgeenverschil

Dit is de kieswijzer van Defence for Children, die gaat over kinderrechten:
https://stemvoorkinderen.nl/thema/migratiebeleid/


SOS Moria wordt ondersteund door Stichting Shower Power, Ben & Jerry’s en Stichting Bootvluchteling

Voor persvragen mail naar: info [at] sosmoria.eu